Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AKİS YAZILIM ( Muhammed Melih Uslu ) firması olarak memnuniyeti bizler için hazine değerinde olan müşterilerimizin ve müşterimiz olsun ya da olmasın ilişki içerisinde bulunduğumuz bütün bireylerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metnini, ( bundan böyle Aydınlatma Metni olarak anılacak ) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunuyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 24.03.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun ( bundan böyle KVKK adıyla anılacak ) 10. maddesi çerçevesinde başta Kare Sayfam uygulaması olmak üzere sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerde sizleri açık rızasıyla sunmuş olduğu kişisel verilerinizin ( adınız, soyadınız, mobil iletişim bilgileriniz, adresiniz, e-posta adresiniz, IP adresiniz, fotoğrafınız ve videonuzun ) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu tarafından;

İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,

Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,

Sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,

İş süreçlerinin yürütülmesi,

Yasal mevzuat zorunlu kıldığında yetkili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, başta Karesayfam uygulaması olmak üzere sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerde veri sorumlusu tarafından elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 Bu sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, veri sorumlusu tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri sorumlusu, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Veri Sahibinin Hakları

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Veri sorumlusu bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacak olup işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu tarafından söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılınacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Veriler’inin her ne kadar firmamız tarafından gerekli özen gösterilse de KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@karesayfam.com kayıtlı elektronik posta adresinden yazılı olarak iletebilirsiniz.

AKİS YAZILIM ( Muhammed Melih Uslu )