Üyelik Sözleşmesi

YAZILIM HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ

 

1.-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARIN BİLGİLERİ

 

1.1-) İşbu yazılım sözleşmesi, yazılımcı AKİS YAZILIM ( Muhammed Melih Uslu ) ( bundan böyle YAZILIMCI olarak yazılacak ) ile aşağıda bilgileri yer alan müşteri ………………………………… ( bundan böyle MÜŞTERİ olarak yazılacak ) arasında işbu sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak akdedilmiştir.

 

Müşteri Bilgileri

 

Adı-Soyadı/

Ticaret Unvanı   :

 

Adresi           :

 

Telefonu         :

 

E-Mail Adresi   :

 

 

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

2.1-) YAZILIMCI, MÜŞTERİ`nin talebi doğrultusunda Karesayfam Uygulaması için yazılım hizmetini tarafların serbest iradeleriyle ve yasaya uygun olarak kararlaştırdıkları fiyat olan ……… TL`ye MÜŞTERİ`ye satmayı taahhüt eder.

 

2.2-) MÜŞTERİ, verilen hizmetin bedelini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

2.3-) MÜŞTERİ, yazılımı kullanma süresi boyunca YAZILIMCI`nın talep ettiği bilgi, evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Bu konudaki sorumluluk tamamen MÜŞTERİ`ye aittir.

 

2.4-) YAZILIMCI tarafından yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerine ilişkin tüm fikri ve sinai haklar YAZILIMCI`ya ait olup MÜŞTERİ, YAZILIMCI`nın yazılı iznini almadan hiçbir şekilde söz konusu teknikleri kopyalayamaz, çoğaltamaz ve ticari hayata süremez.

 

2.5-) MÜŞTERİ tarafından yazılım hizmeti verildikten sonra talep edilen tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeleri vb. gibi ek tasarım için tarafların serbest iradeleriyle ve yasaya uygun olarak kararlaştırdıkları ek ücret, YAZILIMCI`ya ödenmesine müteakip YAZILIMCI tarafından yerine getirilecektir.

 

2.6-) MÜŞTERİ, YAZILIMCI`ya ait olan öğrenmiş olduğu açık yahut gizli bilgiyi YAZILIMCI`nın yazılı iznini almadan kimseyle paylaşmayacaktır.

 

2.7-) MÜŞTERİ`nin kendi çalışanlarından kaynaklı olarak şifre bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılması halinde YAZILIMCI`nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

2.8-) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden kaynaklı bütün borçlarını ve bu borçlara istinaden vermiş olduğu çek ve senetleri vadesinde ödememesi halinde herhangi bir ihtarda bulunulmaya hacet kalmaksızın vade tarihinden itibaren geciktiği her gün için 21.07.1983 Tarih ve 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden belirlenen tecil faizinin iki katı oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ileride bu temerrüt faizinin yüksek olduğundan bahisle indirilmesi talebinde bulunamaz.

 

2.9-) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden kaynaklı bütün borçlarını ve bu borçlara istinaden vermiş olduğu çek ve senetleri vadesinde ödememesi halinde herhangi bir ihtarda bulunulmaya hacet kalmaksızın vade tarihinden itibaren geciktiği her gün için sözleşmede kararlaştırılan satış bedelinin % 1`i oranında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından ödenecek cezai şart, 2.8-)`da belirtilen temerrüt faizinden tamamen bağımsız olup yapılan ödemeler, temerrüt faizinden mahsup edilmeyecektir.

 

2.10-) Yangın, sel, harp, grev ve lokavt gibi fevkalade haller ve resmi makamların yetkili merciilerin karar ve işlemleri nedeniyle hizmetin geç verilmesi halinde hiçbir surette YAZILIMCI

sorumlu tutulamaz.

 

2.11-) MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşmeden kaynaklı borcun ve bu borca istinaden vermiş olduğu çek veya senetin vadesinde ödenmemesi halinde işbu sözleşmeden kaynaklı bütün borçlar ve bu borçlara istinaden verilmiş olan çek veya senetler muaccel hale gelir.

 

2.12-) MÜŞTERİ`nin tacir olup olmadığına bakılmaksızın YAZILIMCI`nın ticari defter ve kayıtları, kanuni ve kesin delil niteliğinde olup MÜŞTERI tarafından bilahare defter ve kayıtlara itiraz edilemez.

 

2.13-) YAZILIMCI, verilen hizmetin MÜŞTERİ`ye verdiği talimatlara uyulmaması nedeniyle meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.

 

2.14-) İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra KDV oranlarında meydana gelebilecek artışlar fiyatlara yanstılır.

 

2.15-) MÜŞTERİ tarafından hizmet bedelinin ödendiği makbuzla tevsik edilecek olup makbuz hariç herhangi bir sözlü beyana dayanılarak hizmet bedelinin ödendiği iddia edilemez.

 

2.16-) Tüm karekod sayfaları sistemin kullanım amacından kaynaklı tüm internet kullanıcılarının erişimine açık şekilde sunulacaktır.

 

2.17-) MÜŞTERİ tarafından Karekod sayfası satın alma işlemi gerçekleştikten sonra para iadesi yapılamaz .

 

2.18-) Oluşturulan Karekod sayfası için sözleşme onaylanmadığı zaman karekod sayfası sistemden silinir ve para iadesi yapılmaz.

 

2.19-) Oluşturulan Karekodu kontrol etmek MÜŞTERİ`NİN sorumluluğundadır.

 

2.20-) Karekod sayfası sadece Türkçe dili destekleyecek olup başka dilleri desteklemeyecektir.

 

2.21-) MÜŞTERİ tarafından Karekod işlenmesi sırasında standartlara uyulmak zorunda olup oluşabilecek Karekod okuma sorunlarından MÜŞTERİ sorumludur.

 

2.22-) MÜŞTERİ tarafından sunulan görselin kenarlarındaki beyaz boşluklar da dâhil olmak üzere aynısını baskılarda kullanılacaktır. 

 

2.23-) Baskı sonucu siyah ve beyaz dışı renk olmayacaktır.

 

2.24-) YAZILIMCI tarafından hizmet kalitesini arttırmak için belirsiz aralıklarla uygulamada güncellemeler yapılacaktır.

 

2.25-) MÜŞTERİ tarafından yüklenecek yazılı ve multi-medya içeriğinin üçüncü kişilerin telif haklarına halel getirip getirmemesinden MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

 

2.26-) MÜŞTERİ tarafından satın alınan Kare Sayfam Uygulaması hizmet süresi dolduğu zaman yenileme işlemi yapılmazsa Karekod sayfası ve içerisindeki veriler, sistemden kalıcı olarak silinecektir.

 

2.27-) MÜŞTERİ tarafından verilen verilerin yedekleri mutlaka MÜŞTERİ tarafından saklanacak olup olası veri kaybından dolayı YAZILIMCI sorumlu tutulamayacaktır.

 

2.28-) MÜŞTERİ tarafından sisteme veri olarak cinsel yahut şiddet içerikli bir veri girilmesi yasak olup bu yasak ihlal edildiğinde YAZILIMCI tarafından yetkili mercilere gerekli başvurular yapılacak olup ayrıca MÜŞTERİ`NİN Karekod sayfası sistemden kalıcı olarak silinecek ve sisteme girişi engellenecektir.

 

3-) TEBLİGAT ADRESİ

 

3.1-) Tarafların adreslerinde değişiklik olması halinde noter vasıtasıyla yazılı olarak karşı tarafa bildirimde bulunmadıkça, işbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların işbu sözleşmeyle alakalı her türlü bildirimler için yasal tebligat adresidir.

 

4-) YETKİLİ İCRA DAİRESİ VE YETKİLİ MAHKEME

 

4.1-) İşbu sözleşmeden doğacak her türlü hukuki ihtilafların çözümünde Kahramanmaraş İcra Daireleri ve Kahramanmaraş Mahkemeleri taraflar arasında yetkili kılınmıştır.

 

5-) İşbu sözleşme 2 nüsha olarak .../…/20… tarihinde tarafların serbest iradeleriyle düzenlenmiştir.